Kontakt
ŠMR, a.s.
  Koulova 1606/2
  16000   Praha 6 - Dejvice
  info@smr.cz
  -----------------------------------
 
  Provozovna Šumperk
  8. května 913/20
  787 01 Šumperk
  tel.: 583222974

QR code
 Newsletter
 Události
 QR code
QR code
 Doporučte nás
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

Vedení účetnictví a ekonomický servis pro podnikatelské subjekty

  • Přidáno: 03.01.2014   |   85 čtení / zobrazení
1. Průběžné vedení podvojného účetnictví
Vlastní poskytování služby, obsahuje řádné, včasné a úplné vedení a zpracování účetní a další evidence, a to zejména v následujícím rozsahu:
- Hlavní kniha
- Evidence dlouhodobého majetku včetně evidence majetku pořízeného formou finančního leasingu
- Evidence skladových zásob (účtovaných metodou A / B)
- Evidence nedokončené výroby
- Mzdová agenda, včetně navazujících evidencí (např. na základě předaných podkladů - úkolových lístků apod.)
- Evidence DPH včetně zpracování přiznání
- Evidence daně z příjmů (vhodné analytické členění účtového rozvrhu pro sestavení přiznání k dani z příjmů)
- Evidence daně silniční včetně zpracování přiznání
- Evidence daně z nemovitostí včetně zpracování přiznání
- Evidence daně z převodu nemovitostí včetně zpracování přiznání
- Zpracování měsíčních měsíčních uzávěrek (ve struktuře výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu, rozvaha v plném rozsahu, rozvaha analyticky, kniha závazků a kniha pohledávek, výsledovka analiticky)
- Zpracování roční účetní závěrky v předepsaném rozsahu
- Zajištění sestavení přiznání k dani z příjmu daňovým poradcem na náklady mandanta
- Zajištění auditu na náklady mandanta
- Součástí služby je též poskytování běžných konzultací pracovníkům mandanta (v rozsahu do 10 hodin měsíčně).

2. Rekonstrukce účetnictví
Provádíme kompletní rekonstrukce účetnictví v rozsahu po dohodě s obchodním partnerem (včetně sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty, případně i k dalším daním, např. přiznání k dani z příjmu právnických osob, silniční dani apod.).

3. Zpracování vnitropodnikových směrnic ve vazbě na účetnictví
organizační řád
Organizační řád (OgŘ) je základní organizační normou firmy. OgŘ uvádí práva a odpovědnosti útvarů a pracovníků společnosti i vztahy mezi nimi. Vychází z obecně závazných právních předpisů, zejména obchodního a občanského zákoníku, zákoníku práce, zákona na ochranu osobních údajů a navazuje na společenskou smlouvu společnosti.
podpisový řád
Tato směrnice upravuje v návaznosti na obchodní zákoník, společenskou smlouvu (stanovy) a organizační řád společnosti zastupování a podepisování za společnost ve vnějších vztazích, v jednotlivých oblastech, jež jsou v tomto podpisovém řádu specifikovány a toto oprávnění je blíže konkretizováno touto směrnicí - podpisovým řádem.
zásady pro účetnictví
Zásady pro účetnictví definují systém zpracování účetnictví, prostředky kterými je účetnictví vedeno a dále stanovuje povinnost pracovníků společnosti se těmito zásadami řídit.

Zásady pro účetnictví obsahují zejména:
- seznam používaných zkratek a označení
- účtový rozvrh
- účetní doklady, jejich náležitosti a číslování (číselné řady)
- definici účetních knih
- definici ostatních seznamů a číselníků
- zásady pro úschovu účetních záznamů
- zásady pro vyčíslení a účtování kurzových rozdílů
- zásady pro oceňování majetku a závazků
- dlouhodobý majetek
- zásoby
- opravné položky a odpisy majetkových hodnot
- časové rozlišení výnosů a nákladů
- fondy ze zisku
- podrozvahová evidence
- pravidla pro konsolidovanou účetní závěrku
- identifikace záznamů
- inventarizace majetku a závazků
- provádění účetní závěrky a harmonogram závěrkových prací
- způsob účtování DPH a spotřební daně
směrnice pro oběh účetních dokladů, měsíční uzávěrky a předávání dokladů
Směrnice pro oběh účetních dokladů, měsíční uzávěrky a předávání dokladů řeší zejména následující oblasti:
- vymezení kompetencí
- oběh, ověřování a schvalování účetních dokladů
- pravidla pro provádění měsíčních uzávěrek a předávání dokladů
inventarizace majetku a závazků
Směrnice pro stanovení jednotného postupu při provádění a následném vyhodnocení inventarizační činnosti.

Jedná se o zpracování vnitropodnikových směrnic společnosti, které je v návaznosti na zákon o účetnictví povinna organizace zpracovat pro každý účetní rok.

4. Zpracování podnikatelských záměrů pro banky, leasingové společnosti a jiné účely
Zpracování podnikatelských záměrů v rozsahu a struktuře dle jednotlivých konkrétních požadavků bank, leasingových společností a dalších subjektů.

5. Sestavení plánů a jejich vyhodnocování
- sestavení ročního plánu po jednotlivých měsících či čtvrtletích ve struktuře
- výkaz zisku a ztráty (v členění na jednotlivá střediska a společnost jako celek)
- rozvaha
- další výkazy dle dohody
- pravidelné měsíční či čtvrtletní vyhodnocování dosažené skutečnosti a porovnání s plánem
- ostatní analýzy dle dohody

6. Příprava a organizační zajištění konání valných hromad
- zpracování a zajištění zveřejnění programu valné hromady
- zpracování manuálu řízení a vlastní řízení průběhu valné hromady
- vyhotovení zápisu z jednání valné hromady
- zajištění notářského zápisu
- zpracování návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku
- zpracování potřebných dokladů a příloh pro zápis změn do obchodního rejstříku
- aktualizace stanov společnosti
- zajištění převodů obchodních podílů, navyšování a snižování základního kapitálu společnosti, a další organizační poradenství

7. Zajišťování činností souvisejících s živnostenským úřadem a Rejstříkovým soudem
Příprava a poradenství při zřizování, změnách a rušení živnostenských oprávnění a koncesních listin

8. Zpracování výročních zpráv v souladu se zněním §21 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
Takto sestavená výroční zpráva obsahuje minimálně následující informace:

- účetní závěrka ve smyslu zákona o účetnictví
- zprávu auditora
- informace o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni
- informace o předpokládaném budoucím vývoji společnosti
- informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
- informace o zahraničních organizačních složkách společnosti
- informace o dalších skutečnostech požadovaných dle zvláštního předpisu

Součástí výroční zprávy jsou také informace podle obchodního zákoníku, které se zveřejňují prostřednictvím výročních zpráv. Jedná se o následující informace:

- zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
- zpráva o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (§ 66a, odst. 9 obchodního zákoníku - zpráva o vztazích mezi propojenými osobami)

Sestavené výroční zprávy jsou standardně předávány ve formátu MS WORD, popřípadě též v jiných formátech dle dohody.